TIẾNG ANH LỚP 11 (CƠ BẢN)

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 11
  1 bài giảng
  32 học sinh

TIẾNG ANH LỚP 10 (CƠ BẢN )

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 10
  1 bài giảng
  22 học sinh

ÔN THI VÀO LỚP 10

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 9
  5 bài giảng
  50 học sinh

TIẾNG ANH 12 (CƠ BẢN)

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 12
  3 bài giảng
  11 học sinh

TIẾNG ANH LỚP 6

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 6
  4 bài giảng
  107 học sinh

TIẾNG ANH LỚP 4

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 4
  1 bài giảng
  53 học sinh

Lớp 5

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 5
  4 bài giảng
  73 học sinh

TIẾNG ANH LỚP 8

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 8
  bài giảng
  3 học sinh

TEST 30 MINUTES

Lớp 10  •  Chương
1 lượt làm