Lớp củng cố và nâng cao kiến thức nhiệt học

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 6
  1 bài giảng
  23 học sinh

Quang học và ứng dụng

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 7
  1 bài giảng
  67 học sinh

Lớp 7 - môn lý

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 7
  1 bài giảng
  0 học sinh

lớp 9

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 9
  bài giảng
  1 học sinh