Số hoc

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  28 bài giảng
  8 học sinh

Toán nâng cao

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  44 bài giảng
  33 học sinh

Giải toán có lời văn

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  39 bài giảng
  10 học sinh

Hình học

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  13 bài giảng
  7 học sinh

Kiến thức cơ bản

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  29 bài giảng
  10 học sinh

Đại lượng và đo đại lượng

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  39 bài giảng
  4 học sinh

Sáng tạo toán học

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  44 bài giảng
  51 học sinh