Số hoc

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  0 bài giảng
  5 học sinh

Toán nâng cao

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  0 bài giảng
  18 học sinh

Giải toán có lời văn

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  0 bài giảng
  6 học sinh

Hình học

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  0 bài giảng
  5 học sinh

Kiến thức cơ bản

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  0 bài giảng
  8 học sinh

Đại lượng và đo đại lượng

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  0 bài giảng
  4 học sinh

Sáng tạo toán học

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
  0 bài giảng
  39 học sinh