Học thử
Toán học

Hàm số y = ax2 (a≠0)

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

Lớp 9
39 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử
Toán học

Căn bậc hai

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

Lớp 9
144 lượt học
-  từ 35 đánh giá