A, AN, SOME, ANY

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 6
1 lượt học
-  từ 2 đánh giá

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN-CÔNG THỨC- BÀI TẬP+ ĐÁP ÁN

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 5
6 lượt học
-  từ 5 đánh giá

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 5
2 lượt học
-  từ 2 đánh giá

ĐỀ THI THỬ

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 12
2 lượt học
-  từ 1 đánh giá

Ngữ pháp Tiếng Anh căn bản: Verbs and Sentences

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 9
0 lượt học
-  từ 1 đánh giá

It's time / high time.......

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 12
38 lượt học
-  từ 11 đánh giá

TEST 30 MINUTES

Lớp 10  •  Chương
1 lượt làm