Học thử
Tiếng Anh

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NGỮ ÂM, TỪ VỰNG

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 6
201 lượt học
-  từ 67 đánh giá
Học thử
Tiếng Anh

It's time / high time.......

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 12
26 lượt học
-  từ 6 đánh giá
Học thử
Tiếng Anh

Greetings

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 6
266 lượt học
-  từ 76 đánh giá
Học thử
Tiếng Anh

(ĐÁP ÁN) BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 9
22 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Tiếng Anh

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 9
45 lượt học
-  từ 9 đánh giá

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN (CÓ ĐÁP ÁN)

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 9
0 lượt học
-  từ 1 đánh giá

TEST 30 MINUTES

Lớp 10  •  Chương
1 lượt làm