Học thử
Tiếng Anh

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NGỮ ÂM, TỪ VỰNG

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 6
213 lượt học
-  từ 70 đánh giá
Học thử
Tiếng Anh

It's time / high time.......

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 12
29 lượt học
-  từ 7 đánh giá
Học thử
Tiếng Anh

Greetings

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 6
294 lượt học
-  từ 87 đánh giá
Học thử
Tiếng Anh

(ĐÁP ÁN) BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 9
25 lượt học
-  từ 5 đánh giá
Học thử
Tiếng Anh

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC THÌ CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 9
49 lượt học
-  từ 10 đánh giá

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN (CÓ ĐÁP ÁN)

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lớp 9
0 lượt học
-  từ 1 đánh giá

TEST 30 MINUTES

Lớp 10  •  Chương
1 lượt làm