Học thử
Ngữ văn

Tìm hiểu chung về cảm thụ văn học

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

Lớp 5
36 lượt học
-  từ 6 đánh giá

Những câu hát về tình cảm gia đình

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

Lớp 7
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

So sánh, nhân hóa và phân tích tác dụng

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

Lớp 6
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

So sánh, nhân hóa và cảm thụ về tác dụng

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

Lớp 5
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Tìm hiểu chung về cảm thụ văn học

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

Lớp 5
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá