Trang của Nhà giáo xtoan78

Học thử
Toán học

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 - VÒNG 10 (2016-2017)

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 4
6 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử
Toán học
Học thử
Toán học

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B3) - LỚP 5 - (2014-2015)

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
28 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử
Toán học

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC - VÒNG 1 (B1+2) - LỚP 5 - (2014-2015)

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 5
14 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Toán học

SỬ DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ ĐỂ GIẢI TOÁN

Nhà giáo  xtoan78

Lớp 4
46 lượt học
-  từ 10 đánh giá