Unit 1: Leisure Activities

Nhà giáo  Hà Thị Như Hoa

Lớp 8
10 lượt học
-  từ 0 đánh giá

At home

Nhà giáo  Hà Thị Như Hoa

Lớp 8
9 lượt học
-  từ 1 đánh giá

Our Past

Nhà giáo  Hà Thị Như Hoa

Lớp 8
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Making Arrangements

Nhà giáo  Hà Thị Như Hoa

Lớp 8
1 lượt học
-  từ 1 đánh giá

My Friends

Nhà giáo  Hà Thị Như Hoa

Lớp 8
7 lượt học
-  từ 1 đánh giá

Gerunds and Infinitives

Nhà giáo  Hà Thị Như Hoa

Lớp 12
3 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Test for Unit 6

Lớp 9  •  Chương
2 lượt làm

Test for Unit 7

Lớp 9  •  Chương
5 lượt làm