Word stress - Trọng âm từ

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 8
24 lượt học
-  từ 6 đánh giá

Family and Friends 2 - Starter Unit - Lesson 1

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 3
57 lượt học
-  từ 14 đánh giá

Although - though - despite - in spite of

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 9
6 lượt học
-  từ 1 đánh giá

Ngữ âm - Phonetics - Lý thuyết - Luyện tập

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 12
25 lượt học
-  từ 10 đánh giá

Family and Friends 2 - Unit 1 - Lesson 3

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 3
6 lượt học
-  từ 2 đánh giá

Family and Friends 2 - Unit 1 - Lesson 2

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 3
4 lượt học
-  từ 1 đánh giá