Học thử
Tiếng Anh

Family and Friends G4 - Unit 2 - Lesson 1

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 4
874 lượt học
-  từ 160 đánh giá

30 DANH TỪ KHÔNG CHIA SỐ NHIỀU TRONG TIẾNG ANH

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 9
91 lượt học
-  từ 12 đánh giá

Hiện tại đơn của động từ TO BE

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 4
236 lượt học
-  từ 7 đánh giá

Family and Friends 2 - Starter Unit - Lesson 3

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 4
96 lượt học
-  từ 4 đánh giá

Basic Grammar and Vocabulary - Lesson 1

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 12
123 lượt học
-  từ 5 đánh giá

Phân biệt tính từ đuôi "-ing" và "-ed"

Nhà giáo  Nghiem Thuy Linh

Lớp 8
81 lượt học
-  từ 12 đánh giá