Học thử
Vật lí

Gương cầu lõm

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 7
148 lượt học
-  từ 21 đánh giá
Học thử
Vật lí

Sự nở vì nhiệt của chất khí

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 6
102 lượt học
-  từ 16 đánh giá