Học thử
Vật lí

Gương cầu lõm

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 7
139 lượt học
-  từ 20 đánh giá
Học thử
Vật lí

Sự nở vì nhiệt của chất khí

Nhà giáo  Nguyễn Thị Thương

Lớp 6
99 lượt học
-  từ 15 đánh giá