Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 10)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
81 lượt học
-  từ 17 đánh giá
Học thử
Toán học

Ôn tập các bảng chia

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
63 lượt học
-  từ 24 đánh giá
Học thử
Toán học

Ôn tập các bảng nhân

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
41 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử
Toán học

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
36 lượt học
-  từ 11 đánh giá
Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 6)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
28 lượt học
-  từ 9 đánh giá
Học thử
Toán học

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
29 lượt học
-  từ 7 đánh giá