Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 10)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
63 lượt học
-  từ 13 đánh giá
Học thử
Toán học

Ôn tập các bảng chia

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
53 lượt học
-  từ 20 đánh giá
Học thử
Toán học

Ôn tập các bảng nhân

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
35 lượt học
-  từ 8 đánh giá
Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 8)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
18 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Toán học

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
26 lượt học
-  từ 9 đánh giá
Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 6)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
24 lượt học
-  từ 8 đánh giá