Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 10)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
71 lượt học
-  từ 16 đánh giá
Học thử
Toán học

Ôn tập các bảng chia

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
56 lượt học
-  từ 22 đánh giá
Học thử
Toán học

Ôn tập các bảng nhân

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
38 lượt học
-  từ 9 đánh giá
Học thử
Toán học

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
30 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 6)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
27 lượt học
-  từ 8 đánh giá
Học thử
Toán học

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
25 lượt học
-  từ 7 đánh giá