Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 10)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
56 lượt học
-  từ 12 đánh giá
Học thử
Toán học

Ôn tập các bảng chia

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
50 lượt học
-  từ 19 đánh giá
Học thử
Toán học

Ôn tập các bảng nhân

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
33 lượt học
-  từ 7 đánh giá
Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 8)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
17 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Toán học

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
24 lượt học
-  từ 9 đánh giá
Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 6)

Nhà giáo  An Nhiên

Lớp 3
22 lượt học
-  từ 6 đánh giá