Học thử
Toán học

Cần biết lựa chọn !

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 4
31 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử
Toán học

Hãy nhận ra điều cốt lõi !

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 4
22 lượt học
-  từ 10 đánh giá
Học thử
Toán học

Các dạng toán "Tính tổng các phân số"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
18 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử
Toán học

Luyện tập (trang 64)

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 3
11 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Toán học

TỪ MỘT BÀI TOÁN HAY TRONG TOÁN TUỔI THƠ

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
16 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Toán học

Giải bài toán "Tìm hai số khi biết hai tổng số"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lớp 5
6 lượt học
-  từ 0 đánh giá