Học thử
Toán học

Tỉ lệ thức

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lớp 7
115 lượt học
-  từ 18 đánh giá
Học thử
Toán học

Tỉ lệ thức

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lớp 7
36 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử
Toán học

Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lớp 7
50 lượt học
-  từ 11 đánh giá
Học thử
Toán học

Làm tròn số

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lớp 7
47 lượt học
-  từ 13 đánh giá
Học thử
Toán học

Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lớp 7
36 lượt học
-  từ 7 đánh giá
Học thử
Toán học

Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lớp 7
23 lượt học
-  từ 1 đánh giá