Học thử
Hoá học

Tính chất vật lý và hóa học của kim loại

Nhà giáo  Hương Giang

Lớp 12
23 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử
Hoá học

Điều chế kim loại

Nhà giáo  Hương Giang

Lớp 12
18 lượt học
-  từ 1 đánh giá