Học thử

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Đối tác  Violet

79 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử

Hàm số y = ax2 (a≠0)

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

18 lượt học
-  từ 1 đánh giá