Trang của dang ngoc tuan

KIỂM TRA TIẾNG ANH CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO + ĐÁP ÁN

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

6 lượt học
-  từ 2 đánh giá

A - An - Some - Any

Nhà giáo  Nguyễn Thị Lam

2 lượt học
-  từ 1 đánh giá
Học thử

Grammar - Unit 3 - MY FRIENDS

Nhà giáo  Huy Hoàng

17 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử

Grammar - Unit 2 - HEALTH

Nhà giáo  Huy Hoàng

25 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử

REVIEW 1

Nhà giáo  Huy Hoàng

13 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

Vocabulary - Unit 1: MY NEW SCHOOL

Nhà giáo  Huy Hoàng

27 lượt học
-  từ 4 đánh giá

Grammar & Pronunciation - Unit 2: MY HOME

Nhà giáo  Huy Hoàng

1 lượt học
-  từ 0 đánh giá
Học thử

Listening (Unit 1 - 2 - 3 - Review 1)

Nhà giáo  Huy Hoàng

8 lượt học
-  từ 3 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào