Học thử

Luyện tập (trang 4)

Nhà giáo  An Nhiên

30 lượt học
-  từ 8 đánh giá
Học thử

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Nhà giáo  An Nhiên

25 lượt học
-  từ 4 đánh giá
Học thử

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Nhà giáo  An Nhiên

111 lượt học
-  từ 22 đánh giá
Học thử

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Nhà giáo  An Nhiên

27 lượt học
-  từ 7 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào