Trang của pliind_

Học thử

Định lý Ta-lét trong tam giác

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

12 lượt học
-  từ 2 đánh giá
Học thử

Tìm tỉ số của hai số

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

20 lượt học
-  từ 3 đánh giá
Học thử

Thu thập số liệu thống kê, tần số

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

14 lượt học
-  từ 5 đánh giá
Học thử

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Nhà giáo  Tống Phước Hiển

9 lượt học
-  từ 1 đánh giá

Hiện chưa có đề thi nào

Hiện chưa có tài liệu nào