Pronunciation: /eɪ/-/aɪ/-/ɔɪ/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronunciation: /ə/-/ɜ:/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronuciation: /ʊ/-/u:/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronunciation: /ɒ/-/ɔ:/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronunciation: /e/-/æ/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronunciation: /ʌ/ -/ɑ:/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
1 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Test for Unit 11

Lớp 12  •  Chương
9 lượt làm

Test for Unit 10

Lớp 12  •  Chương
1 lượt làm

Hiện chưa có tài liệu nào