Pronunciation: /θ/ - /ð/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
2 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronunciation: /f/ - /v/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
2 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronuciation: /ʃ/-/ʒ/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronunciation: /s/-/z/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronunciation: /ɪə/-/eə/-/ʊə/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Pronunciation : /aʊ/ - /əʊ/

Nhà giáo  Trần Thị Oanh

Lớp 10
0 lượt học
-  từ 0 đánh giá

Test for Unit 11

Lớp 12  •  Chương
9 lượt làm

Test for Unit 10

Lớp 12  •  Chương
1 lượt làm

Hiện chưa có tài liệu nào